Scherpe prijzen
Snelle levertijden
Géén instelkosten
Gratis bestandscontrole

Privacy Policy

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Brezo B.V.

Wij hechten veel waarde aan jouw en onze privacy. Wij streven er dan ook naar om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te verwerken en te beschermen. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy en persoonsgegevens te beschermen.

Middels deze verklaring laten we jou weten (i) welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, dan wel wanneer je diensten van ons afneemt, (ii) waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van Brezo B.V (“Brezo”). Het kan zijn dat je via onze website doorverwezen wordt naar websites van derden. Je dient zich ervan bewust  te zijn dat Brezo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Brezo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten, draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving wordt gebruikt en verwijderd. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij we je daarover voorafgaand hebben geïnformeerd of, indien nodig, van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kan je vinden op onze website: www.pennendrukkerij.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Over ons

Brezo, gevestigd aan de Gildestraat 17, 8263 AH Kampen is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van u ontvangen.

Doeleinden

 1. Gebruik van onze diensten

Wanneer je gebruik wenst te maken van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Brezo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Onder diensten wordt begrepen:

 • Het adviseren over drukwerk, textiel, banners en diensten die daarbij horen en behandelen van uw vragen/klachten;
 • De totstandkoming en uitvoering van gesloten overeenkomst(en) zoals het afhandelen van bestellingen, uitvoeren van diensten en versturen van producten welke bij Brezo zijn aangeschaft;
 1. Voor het aanmaken en onderhouden van uw account op de website

Om volledig gebruik te kunnen maken van onze website heb je een account nodig. In jouw account staan uw persoonlijke gegevens, waaronder naam, telefoonnummer, bedrijfsnaam, e-mailadres en order geschiedenis. De persoonsgegevens die je verstrekt, kan je uiteraard altijd aanpassen via jouw profiel. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

 1. Communicatie (klantenservice)

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, slaan wij die berichten op. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken en of klachten te beantwoorden.

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens uiteraard niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor je deze heeft verstrekt.

In het kader van onze dienstverlening of doordat je deze gegevens aan ons heeft verstrekt, verwerken wij zeer uiteenlopende persoonsgegevens.

Naam, adres, woonplaats; Telefoonnummer;
E-mailadres;
KVK-nummer en BTW-nummer;
Geslacht;

 1. Voor marketingdoeleinden en nieuwsbrieven

Je kan je via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Naast onze nieuwsbrieven, ontvang je alleen marketingberichten van ons wanneer je i. Ons daar toestemming voor hebt gegeven, als je klant bij ons bent en niet hebt aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen.

Ontvang je liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven is zo gedaan: via de mail zelf door te klikken op ‘afmelden’ of door ons te mailen op [email protected] met dit verzoek. De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 1. Voor het uitvoeren van analyses en ontwikkeling van onze website, producten & diensten

  Wij verwerken ook gegevens van jou, die je indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Websitetaal

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan overige gegevens. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies. De juridische basis is toestemming, welke je geeft door akkoord te gaan met onze cookie voorwaarden in de cookiebanner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Wanneer je onze website gebruikt, dan worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie over de cookies, wordt verwezen naar onze cookieverklaring.

Grondslagen

Brezo verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten

Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van de levering van de producten, het geven van adviezen met betrekking tot drukwerk in de breedste zin van het woord.

 1. Gerechtvaardigd belang

Brezo heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en in dit verband hun persoonsgegevens te verzamelen.

 1. Toestemming van betrokkenen

Voor het versturen van nieuwsbrieven, hebben wij in sommige gevallen jouw voorafgaande toestemming van jou nodig, bijvoorbeeld als je nog geen klant van ons bent. Het is altijd mogelijk om jouw toestemming in te trekken. Je kan je eenvoudig afmelden, door op de afmeldbutton onderaan de nieuwsbrief te klikken. Wij maken voor het versturen van de nieuwsbrief gebruik van Mailchimp.

 1. Voldoen aan wettelijke verplichting

Brezo dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiligingsmaatregelen

Brezo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan en ook om de toegang tot jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Brezo doet dit onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging en gebruik van wachtwoorden. Deze maatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door onze ICT-er en worden indien nodig aangevuld of aangescherpt. Bovendien zal Brezo deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Voor meer informatie met betrekking tot de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen, kan contact worden opgenomen met de heer M. Scholten, via [email protected].

Derden

De informatie welke je aan ons verstrekt, wordt in beginsel niet met derden gedeeld. Wij zullen jouw informatie wel, zij het beperkt, delen met onze samenwerkingspartners zoals de webapplicaties, transporteurs en ICT-partijen welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de dienst en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Voor partijen waarmee samengewerkt wordt, zijn goede afspraken gemaakt over hun verplichtingen en bevoegdheden en deze hebben we, indien van toepassing, vastgelegd in (verwerkings-) overeenkomsten.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Brezo uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Brezo ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op het platform van Brezo en niet op andere websites van derden waarvoor in platform een link wordt getoond. Als je via een hyperlink terecht komt op de website van een ander, dan geldt dit privacy statement niet voor jouw bezoek aan die website, Brezo adviseert je het privacybeleid van de websites van derden goed door te nemen.

Hoe lang bewaart Brezo uw persoonsgegevens?

Brezo bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met jou gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • De persoonsgegevens die wij hebben verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden, voor zover deze gegevens niet onder onze administratieplicht vallen, 7 jaar bewaard;
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 5 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

lnzage, wijziging, afschermen van persoonsgegevens of een klacht

Als je wil weten welke persoonsgegevens Brezo van jou verzamelt en gebruikt, kan je hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om jouw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen;
 • Om jouw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brezo;
 • Op gegevensportabiliteit; dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van jou beschikken, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Mocht je, ondanks onze inspanningen, van oordeel zijn dat wij jouw persoonsgegevens op een onzorgvuldige of onrechtmatige wijze verwerken of dat wij bijvoorbeeld onvoldoende reageren op jouw verzoek, dan kan je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens en hier een klacht indienen. Wij hopen uiteraard eerst dat je je tot ons zal wenden, opdat wij een en ander zo goed mogelijk kunnen oplossen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy statement voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy statement, kan je contact met ons opnemen:

Brezo B.V.
Gildestraat 17,
8263 AH Kampen

KvK.: 05046662.
BTW.: NL810334069B01

Tel: 00 32 2 788 98 09
E-mail: [email protected]

 

Scherpe prijzen
Snelle levertijden
Géén instelkosten
Gratis bestandscontrole